Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 31. mai 1884

Hyppigere og hyppigere lyder ryktene fra hovedstaden om de store forandringer som skal foregå i vårt politiske liv. Det nye ministerium Schweigaard skal være kommet på det rene med, hvor lite det kan utfylle sin oppgave under de nåværende kritiske forhold. Dr. Broch er ankommet til Kristiania fra Paris, og man venter hver dag generalkonsul Richter fra London; disse to skal efter ryktet stå i spissen for det nye ministerium. Dette er også venstres fordring, dersom kompromiss skal komme i stand mellom statsmaktene. Allerede i går inneholdt vår bys venstreblad en artikkel med overskrift "Fred".

Det er vel kanskje det beste for vårt fedreland, at fred kommer i stand, og at man mere retter blikket mot oppkomsten av landets næringskilder, skjønt denne stridens tid har vært interessant og livlig – så deilig livlig.

Jeg kan dog ikke tvile på, at den ytterste radikale fløy med advokat Qvam i spissen tross ministerskifte fremdeles vil innta en sterk opposisjonell stilling.

I dette øyeblikk er der kommet telegram om, at statsminister Schweigaard er trådt tilbake. Kongen ventes til Kristiania om et par dager. Sannsynligvis blir kompromiss inngått.