Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 7. august 1883

I dag har riksretten mot statsminister Selmer avholdt sitt første møte. Defensor, advokat Johs. Bergh, talte i et lengre foredrag for, at tiltalte hadde rett til å utskyte 13 av riksrettens medlemmer. Som bekjent har tiltalte rett til å utskyte inntil en tredjedel av riksrettens medlemmer, som opprinnelig utgjorde 38. Tredjedelen av dette antall utgjør en brøk 12 2/3. Aktor, advokat W.S. Dahl, fant derimot, at tiltalte kun skulle ha rett til å utskyte 12 medlemmer, idet han la særlig vekt på det i Grunnloven brukte uttrykk "inntil". Både defensors og aktors foredrag i denne sak var klare og greie. Jeg skulle nærmest være tilbøyelig til å helle til defensors mening i dette punkt. Dog vil jeg innrømme, at aktors innlegg i saken inneholdt mange opplysninger som ikke før var fremført, og som bidrog til å se denne sak i et annet lys og tydelig viste, at spørsmålet om utskytelsesretten var tvilsomt, og fikk bero på enhvers oppfatning. Aktor fortsetter sin replikk i morgen.